Elevråd og skolemiljøutvalg

Tvedestrand videregående skole har elevråd og SMU (Skole- og miljøutvalg).

Elevråd

Det velges en representant fra hver yrkesfagklasse og to fra hver studieforberedende klasse. (1 representant pr. 15 elever). I tillegg velges det vararepresentant for hvert medlem.

Møter

Elevrådet har eget møterom i 1 etasje som heter «Oksefjorden».

Elevrådet kan selv velge å holde møter i lunsjpausen, eller i undervisningstiden (da kun etter avtale med rektor).

Egen plan for elevrådsmøter settes opp sammen med elevene. Det er en eller flere kontaktpersoner i ledergruppen som har ansvaret for møtene (Innkalling og agenda).

Elevene velger selv leder, representant til eksterne verv og delegater til Elevting.

Det er elevene selv som bestemmer om de vil være del av Elevorganisasjonen.

Tema for elevrådsmøtene vil delvis henge sammen med skolens virksomhetsplan og delvis elevenes egne saker. Planene bestemmes av elevrådet selv på første møte.

Skolemiljøutvalget (SMU)

Dette er skolens høyeste organ, og elevene er i flertall. Det er her større saker besluttes, virksomhetsplan vedtas, internasjonaliseringsarbeid besluttes, miljøfyrtårgruppe og eventuell høringsinstans i saker til skolen. Utvalget består av elever, ansattes tillitsvalgte, vernetjenesten og ledelsen. Møtene ledes vanligvis av rektor og assisterende rektor.

Skolens utviklingsarbeid er helt avhengig av elevenes engasjement og innspill. Vi har sammen et ansvar for å skape best mulig læring og best mulig læringsmiljø for alle ved skolen.