Flyktningsituasjonen i Agder

Agder fylkeskommune og de videregående skolene får mange spørsmål om tilbud og muligheter for flyktninger. I det følgende skal vi prøve å svare ut noe, og vise hvilke alternativer som finnes.

Tilbud til flyktninger

Under her er vist ulike tilbud og ordninger Agder fylkeskommune har ansvar for.

Karriereveiledning

Flykninger mellom 18-55 år har rett til karriereveiledning som en del av introduksjonsprogrammet. Karriereveiledningen skal bidra til at den enkelte kan ta informerte valg om arbeid og utdanning. Har flyktningen videregående skole fra hjemlandet er målet å kvalifisere seg til høyere utdanning eller arbeid.

Informasjon om karriereveiledning

Kombinasjonsklasser - manglende grunnskole

Kombinasjonsklassen er et tilbud kommunene kan gi til elever som er mellom 16-20 år som mangler tilsvarende siste år på grunnskolen, og som har behov for å styrke sin kompetanse i norsk og grunnskolefagene. Kombinasjonstilbudet omfatter opplæring i norsk, engelsk, matematikk, samfunnskunnskap og naturfag. Fylkeskommunen stiller med lokaler og opplæring foregår på en videregående skole.

Dette finansieres av kommunen hvor egen avtale etableres. 

Informasjon om kombinasjonsklasser

Kombinasjonsklasser - manglende norskkunnskaper

Kombinasjonsklassen er et tilbud for elever mellom 16-20 år som har norsk grunnskole eller tilsvarende, men som trenger å styrke sine norskkunnskaper og eventuelt forbedre karakterer i grunnskolefagene. Kombinasjonstilbudet omfatter opplæring i norsk, engelsk, matematikk, samfunnskunnskap og naturfag. Fylkeskommunen stiller med lokaler og opplæring foregår på en videregående skole.

Dette finansieres av fylkeskommunen.

Informasjon om kombinasjonsklasser

Videregående skole - yrkesfag eller studiespesialiserende

Ungdommer som har fullført grunnskolen eller tilsvarende, har etter søknad rett til tre års videregående opplæring på full tid. Dette gjelder også de som har fullført videregående opplæring i et annet land, men som ikke får godkjent opplæringen som studiekompetanse eller yrkeskompetanse i Norge.

Søknadsfristene til videregående skole er 1. februar og 1. mars.

Informasjon om søknad til videregående skole

Særlige forhold for ukrainske flyktninger

Flyktninger fra Ukraina får kollektiv midlertidig oppholdstillatelse, det vil si at kravet om lovlig opphold er oppfylt. Agder fylkeskommune har ikke stilt krav om dokumentasjon fra grunnskolen, det er gjort en felles vurdering av, at de i videregående skolealder også har 9 år grunnskole fra Ukraina. 

Unntaksvis fikk ukrainere og andre nyankomne flyktninger utvidet søknadsfristen til videregående skole frem til medio sommer 2022.

Tilbud om tannhelse

Flyktninger og asylsøkere i alderen 0–20 år har de samme rettighetene som norske barn og unge.  I løpet av de første 6 månedene i Norge gis det akutt hjelp og foreløpig undersøkelse, og tilbud om forebyggende tjenester.

Flyktninger og asylsøkere som er over 20 år må selv oppsøke tannlege ved behov.

Informasjon om tannhelsetjenesten

Transport og mobilitet for flyktninger på asylmottak

For å kunne bidra til å gi beboere på asylmottak mobilitet, vil AKT dele ut inntil 15 stk. 180-dagersbilletter til asylmottakene i kommunene. Billettene kan benyttes av beboerne ved mottaket når de skal reise kollektivt i Agder.

Ordningen omfatter alle flyktninger uavhengig av hvilket land de kommer fra. 180-dagersbilletten gjelder for et ubegrenset antall reiser i 180 dager i Agder. Flyktninger som allerede er bosatt i en kommune omfattes ikke av ordningen.

Ordningen iverksettes fra 1.7.2022 og gjelder til 31.12.2022.

Her skriver AKT om ordningen

Hvor mange flyktninger har Agder tatt imot i 2022?

I 2022 bosetter alle 25 kommuner i Agder flyktninger. Kommunene i fylket har fattet vedtak om å bosette 2245 flyktninger i 2022. Så langt i år har kommunene tatt imot over 1700 flyktninger (oktober). Staten, ved Integrerings- og mangfoldsdirektoratet, vil høsten 2022 forespørre kommunene om bosetting i 2023. 

Mer informasjon om bosettingstall

Spørsmål og svar om flyktningsituasjonen

Til toppen