Bærekraft på Tvedestrand videregående skole

På Tvedestrand videregående skole er vi svært opptatt av bærekraft og miljø.

Energiløsninger på avdeling Mjåvann

Den nye skolen i Tvedestrand var fra politisk hold planlagt å bli et plusshus. Vi skulle produsere mer energi en vi brukte. For å oppnå dette ble det valgt flere løsninger.

Blant annet: 

  • Vi har 4400 kvadratmeter med solceller på takene. Energien vi får fra dette anlegget brukes fortløpende etter behov. Det vi ikke bruker selv, blir solgt til kraftleverandør.   
  • Vi har 21 borehull på 200 meters dybde under parkeringsplassen hvor vi pumper opp vann til varmepumpene. Den varmen vi utvinner her blir kjørt rett inn i skolens ventilasjon og varmesentral. Varmen herfra brukes også til banevarme på kommunens fotballbane.
  • Batteripakka som ble montert er på 200 + 40 KWH. Den blir ladet med solceller og brukes som utjevning mot forbrukstoppene.

I 2022 var skolens forbruk av strøm 406 500 KWH,+ 250 000 KWH produsert her. Vi solgte 317 000 KWH til kraftleverandøren vår. Siden denne kraften ble laget  her trekker vi det fra årsforbruket.  =   89 500 KWH. Dette er det reelle underskuddet av energi vi hadde i 2022. Teknologien er ny og det har blitt noen utfordringer med utstyr og styrende dataprogram. Dette jobbes med hele tiden og resultatene blir fortløpende bedre.

Gårdsbruket på Holt 

Elevene som går på naturbruk og bygg- og anleggsfag bruker gårdsbruket og den tilhørende skogen som sine undervisningsarealer. Det er derfor viktig for skolen at vi har en helhetlig bærekraftig tanke rundt bruken og driften av gårdsbruket og skogen.

På gårdsbruket har vi moderne fjøs der vi har både melkeku, sau og gris. Fjøset er bygget med tanke på bærekraft og god dyrevelferd. Det er løsdrift for dyrene med egne arealer for dyr som trenger ekstra oppfølging og egen avdeling for kalvene. Gjødsla fra dyrene blir lagret i tett gjødselkum og kjørt gjennom en biogassreaktor før det i vekstsesongen spres ut på skolens jorder. Jordene ligger i tilknytning til gårdsbruket, noe som gjør at vi har korte transportavstander og vi sparer miljøet. Når gjødsla spres på jordene brukes det gjødselsvogn med nedfeller for å hindre tap av gasser til luft samtidig som gjødsla blir lagt inntil røttene på plantene slik at de lettere tar opp næringsstoffene, og kommer raskt i vekst. Graset brukes som fôr til dyrene. Grisen får silo som rotematerialer og fiber, noe som gir økt trivsel for dyra. 

Om sommeren er storfe og sau ute på beite. Storfeet beiter og holder kulturlandskapet i hevd på Holt, og sauen beiter i Fyresdalsheiene. 

Skogen 

Skogen ligger inntil gården. Her utnytter vi ressursene på best mulig måte med tanke på bærekraft i undervisningen. Elevene får bruke skogen som sitt klasserom og får opplæring i skjøtsel, drift og forvaltning av skogen med fokus på ivaretagelse av artsmangfold både for planter og dyr. Det er også tilrettelagt til bruk som turområde for allmennheten, utenom skoletiden.  

Skolen har et lite sagbruk i skogen. Elevene får lære om hele verdikjeden fra trærne blir felt i skogen, sagd til materialer på sagbruket og brukt som materialer i undervisning på byggfag. Det som ikke blir brukt til materialer blir fliset opp og brukt i flisfyringsanlegget som varmer opp bygningene på gårdsbruket. 

Miljøpaviljong 

På gårdsbruket har vi en miljøpaviljong som er knyttet til en biogassreaktor, solcelleanlegg og flisfyring. Varmen som dannes fra biogassreaktoren og flisfyringen brukes til å varme opp kranvann samt vannbåren varme til internat og driftsbygninger på gårdsbruket. Solcellene på taket lader også opp en batteripakke som hjelper oss ved kortvarig strømbrudd. Det legges solceller på fjøstaket høsten 2023.  

Hele verdikjeder 

Elevene våre får opplæring i hele bærekraftige verdikjeder. Med gårdsbruket, husdyra og jordene får de opplæring fra jord til bord med fokus på dyrevelferd, bærekraftige produksjonsmetoder og ressursutnyttelse. 

I skogen får elevene lære om hele verdikjeden fra skog til hus. Å gi elevene opplæring i materialenes vei fra tre i skogen til ferdige hus gir en respekt for materialene som brukes.  

Vi mener at ved å gi elevene opplæring i hele verdikjeder vil de få en dypere forståelse og respekt for naturen rundt oss og som de vil ta med seg, og ha glede av videre i yrkeslivet og livet.