Skolens visjon, verdier og mål

Tvedestrand videregående skole - tar deg videre!

Trær i halvsirkel med stjerneklar himmel over. - Klikk for stort bilde Stjernehimmel. Av Al Case. CC BY NC ND 2.0

 
Hvor langt vil du nå? Har du satt deg et yrkesmål? Liker du å konkurrere? Forhåpentligvis liker du at noen tror på deg, og heier på deg! Vårt mål er å hjelpe deg nå målet ditt – og gjerne oppmuntre slik at du strekker deg så langt at det som virket umulig – faktisk blir mulig! Skolen ønsker å gi deg del i kunnskap, la deg praktisk få utvikle ferdigheter og i dialog utvikle dine holdninger slik at du får yrkeskompetanse og yrkesstolthet.

 

Kunnskap, teori og praksis

Det å lære handler om å tørre slippe taket en stakket stund, også ta inn det ukjente. Gjennom årsplaner fulle av kompetansemål, faglige utfordringer og vurdering som gir fremovermelding til videre læring, samarbeider vi om å nå dine mål! Vekslingen mellom teori og praksis gir deg forståelse og motivasjon til videre arbeid med fagene. Alle er ikke like gode på alt – men alle er gode på noe. Del med andre – og du styrker deg selv og de rundt deg.

Skolens kollegium innehar en enormt bred kompetanse, faglig kunnskap innen områder, praktisk utøvelse av faglig ballast og pedagogisk relasjonskompetanse som bidrar til elevers læring. Kompetanse deles både formelt og uformelt og vi gir hverandre positiv og konstruktiv tilbakemelding. Ansatte og elever hever sin kompetanse gjennom etterutdanningstilbud, egne studier og faglig oppdatering – enten alene eller gjennom faggrupper.

Gode relasjoner og likeverd

For at alle elever skal ha gode arbeidsdager har vi ordensregler. Dette gir trygghet, vennlighet og arbeidsro i et miljø der alle kan glede seg over egen eller andres mestring. I fagene har elevene medbestemmelse på arbeidsmåter, temavalg, vurderingsform – så lenge kompetansemålene blir dekket. Alle er unike og målet er ikke å endre hverandre – vi kan bare endre oss selv.

Vi hilser når vi møtes, oppmuntrer og ser hverandre med vennlighet. Alle gjør en viktig innsats for at helheten skal fungere og at elevene våre skal trives og lære. Gi hverandre tillit slik at alle kan utvikle selvtillit. Grunnholdningen vår er høflighet, vennlighet og respekt for hverandre – vår bærende holdning er et positivt menneskesyn – der alle har lik verdi. Vi aksepterer hverandre for den vi er! Vi er unike og verdifulle.

Mangfold av mennesker i ulike læringsmiljø

Vi er alle unike med ulike interesser, selvtillit, læringspreferanser, undrende og søkende. Læringen skjer både ute og inne, med bøker, dyr, maskiner eller i naturen. Mange av våre faglærere har en praktisk tilnæring til å undervise i faget, fordi vi lærer best når vi selv er aktør i eget læringsarbeid. Her lærer vi faglighet, samtidig som vi trener på sosial kompetanse. Med et allsidig kollegium vil du finne medelever og ansatte som engasjerer og gir grobunn for din motivasjon. Du vil bety mye for mange – vær engasjert, se muligheter og del av deg selv. Søk etter hva som motiverer deg og utvikle din motivasjon.

Elevene våre har ulikt læringspotensiale og læringspreferanse, og vårt mål er å løfte alle videre. Vi deler erfaringer ut fra de ulike læringsmiljøene vi skaper og veileder elevene i ulike læringsstrategier. FYR – yrkesretting av fellesfagene og grunnleggende ferdigheter i programfagene utfordrer oss til å legge bort faglige skiller og i stedet se på elevens totale kompetanse. I kollegiet sparrer vi hverandre faglig og pedagogisk – fordi det bevisstgjør oss, gir oss felles terminologi og gir grunnlag for positiv endring.

Glede og kreativitet

Utdanning gir et hav av muligheter, mestring og kompetanse som grunnlag for arbeidsliv og familieliv. Vi lærer best når vi er trygge, glade og tror på det vi gjør. Da tør vi bryte faglige grenser eller tør bruke kreativitet i læringsprosessen. Derfor har vi fokus på øyeblikkene hvor det umulige ble mulig for deg og den gleden du da opplever – slik at du skal tørre igjen.

I en hektisk hverdag deler vi små gleder med hverandre og har fokus på humor. I vår samhandling med elever og kollegaer er mestring i fokus – det gir rom for glede og kreativitet. Vi legger til rette for ekskursjoner, temadager, prosjekter og besøk i undervisningen for å inspirere både elever og ansatte til faglig utvikling. Rose hverandre for å øke selvfølelse og mestring.

Dette er bakgrunnen for det vi gjør i hverdagen. Vi håper dette gir deg mange gode muligheter!

Med vennlig hilsen
Turid Tveit
Rektor