Skolens visjon, verdier og mål

Tvedestrand videregående skole - tar deg videre!

Hvem er vi?

Tvedestrand videregående skole har et bredt fagtilbud og er en kombinert skole med både yrkesfag og studieforberedende fag.

Fokus på grønn og framtidsrettet teknologi og drift går som en rød tråd gjennom skolens arbeid. Elevene skal tilegne seg kompetanse og verdier som gjør dem i stand til å ta etiske, grønne og miljøbevisste valg til det beste for fremtiden. Skolens gårdsbruk ligger på Holt og er en viktig og integrert del av skolen. Skolen ligger like ved skogen og Mjåvann, og utearealene er integrert i den daglige undervisningen. Dette er grunnen til at Tvedestrand videregående skole kalles «skolen i skogen»

Aktiv deltagelse og medbestemmelse i eget og klassens læringsarbeid er en vesentlig del av arbeidet ved skolen, og gir elevene større eierskap til sin egen læring. Elevens stemme i arbeidet med kvalitet i undervisning og variasjon i opplæringen, er en viktig del av skolens utviklingsarbeid. Skolens elevråd har en sentral rolle i dette arbeidet.

Økt gjennomføring, økt læringsutbytte, økt livsmestring​

Målet til Tvedestrand videregående skole er å danne hele mennesket og gi hver og en mulighet til å utvikle sine evner.  Elevene kommer med forskjellige utgangspunkt, og skolen jobber for at alle skal nå sine individuelle mål. Det overordnede målet er at alle skal gå ut av Tvedestrand videregående som den beste versjonen av seg selv. Skolens ansvar er å finne eleven der den er og bygge videre derfra. Elevens læring er et felles ansvar mellom lærer og elev og mellom lærer og skoleledelse. Skolen er et lag rundt eleven, og det jobbes aktivt for å skape gode relasjoner mellom elever, lærere og alle ansatte. Læringsmiljøet kjennetegnes av raushet, toleranse, trygghet, nysgjerrighet og inkludering, der alle blir sett, hørt og inkludert i fellesskapet på tvers av studieretninger.

Elevene ved Tvedestrand videregående skole skal ha en forutsigbar skolehverdag med tydelige forventninger.

Elevene skal veiledes mot de kravene som stilles i både i framtidig arbeidsliv og i studier. 

På denne måten er skolen med på å ta deg videre. 

Med vennlig hilsen
Turid Tveit
Rektor